Category: SSLC English

A Hero questions and answers

A Hero questions and answers.In this post we will provide 2 marks questions and 3 marks extract questions of the lesso A Hero. We are going to provide A Hero lesson notes. So read the full article here. 2 marks Questions Answer the following questions in 2-3 sentences each. 1) Swami’s father drew his attention […]

Grandma Climbs a Tree notes

Grandma Climbs a Tree notes. In this post we collected important questions from the poem ‘Grandma Climbs a Tree’ written by Ruskin Bond. These questions are collected from SSLC previous year question papers from 2015 to 2021. Practice these questions for SSLC exam. Learn English grammar for SSLC exam. To watch more video lessons subscribe […]

Grandma Climbs a Tree Kannada Summary

Grandma Climbs a Tree summary in Kannada and English. Grandma Climbs a Tree poem notes for SSLC exam. SSLC English notes. In this poem we are explaning Kannada summary of Grandma Clmbs a Tree poem for class 10. Learn short summary of Grandma Climbs a Tree. To get more video notes for class 10 visit […]

A Hero Lesson Summary

ಎ ಹೀರೋ ಆರ್.ಕೆ.ನಾರಾಯಣ್ ಬರೆದ ಪಾಠ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಗೆ ಹೀರೋ ಆದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ. ಪಾಠದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿಯ ತಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ವರದಿಯನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ವರದಿಯು ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಹುಡುಗನ ಬಗ್ಗೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ ಹುಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋರಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿ ಭಾವಿಸಿದ. ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸು ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಧೈರ್ಯ ಎಲ್ಲವೂ. ಈ ವಿಭಿನ್ನ […]

Quiz on the lesson A Hero

Quiz on the lesson A Hero for class 10. Multiple choice question and answer from the lesson A Hero. Quiz on the lesson A Hero. A Hero lesson mcq for SSLC students. To get more video notes for class 10, visit our YouTube channel. Subject: English Class: 10th Medium: Kannada State: Karnataka Cost: Free Sub-topic: […]